Mijn Brabant Match
Brabant Match B.V. 0

Privacybeleid

Privacybeleid

Brabant Match hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens die zij ontvangt. Alle gegevens die Brabant Match van derden ontvangt, worden gebruikt in overeenstemming met dit privacyreglement. Brabant Match handelt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wie is de verantwoordelijke?

Brabant Match is een uitzendbureau gevestigd te Gemert, Mark 4, 5422VG met een sterke focus op de lokale markt. Zij specialiseert zich in uitzenden, payroll en werving & selectie en is verantwoordelijk voor de verwerking van ontvangen persoonsgegevens.

Welke technische gegevens worden verzameld?

Over het algemeen kan de website van Brabant Match bezocht worden zonder dat persoonsgegevens worden doorgegeven. Evenals vele andere websites verzamelt de website van Brabant Match wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over haar gebruikers, zoals het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van de Internet Service Provider, datum en tijd van websitebezoek, type besturingssysteem, het internetadres van waaruit je bent doorgestuurd naar de website van Brabant Match, de webpagina’s die worden bezocht en de informatie die wordt bekeken binnen de website van Brabant Match, de geolocatie van de gebruiker en het type apparaat dat wordt gebruikt om de website van Brabant Match te bezoeken. Deze informatie wordt niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt, maar juist alleen voor het beheer van de website en het verbeteren en vergemakkelijken van websitebezoeken en –ervaringen.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld?

Brabant Match verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens voor de uitvoering van haar diensten, zoals uitzenden, payroll, werving & selectie, salarisadministratie, HR consulting en job coaching.
Meer specifiek worden (persoons)gegevens verwerkt om:

 1. aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over dienstverlening en overige activiteiten van Brabant Match en deze beter af te kunnen stemmen op de wensen en kwaliteiten van haar opdrachtgevers en kandidaten;
 2. opdrachtgevers en kandidaten te benaderen voor commerciële aanbiedingen, zoals promotie-acties, die interessant kunnen zijn en uitsluitend indien opdrachtgever of kandidaat zich hiervoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht waarbij ook gebruikgemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever vast te kunnen leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 7. persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van kandidaten te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen;
 8. managementdoeleinden te realiseren, waaronder managementinformatie, interne controles en bedrijfsveiligheid te verzorgen en audits en accountantscontrole uit te oefenen.
 9. kwaliteitsdoeleinden te realiseren, zoals certificering;
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 11. naleving van wet- en regelgeving te realiseren, wanneer een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie is aangegaan, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Brabant Match. Opdrachtgevers en kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Meer specifiek worden onder andere de volgende persoonsgegevens bevraagd:

 • NAW-gegevens, zoals contactgegevens en e-mailadres;
 • geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • curriculum vitae (cv), opleidingsinformatie, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen/opleidingen die door kandidaat zijn gevolgd;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties;
 • (pas)foto(‘s) en andere gegevens die kandidaat op vrijwillige basis aan Brabant Match verstrekt;
 • BSN-nummer, ID bewijs (kopie), pasfoto (kopie) werkvergunning (op het moment dat een kandidaat gaat werken voor Brabant Match);
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie (op het moment dat een kandidaat gaat werken voor Brabant Match);

Persoonsgegevens worden verwerkt zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van activiteiten en de inzet van diensten. Brabant Match kan persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers, overheidsinstanties en andere bedrijven/personen die namens Brabant Match diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Daarnaast kan Brabant Match gegevens aan derden verstrekken, indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd is of verplicht wordt, dan wel indien zij daartoe toestemming van opdrachtgever of klant heeft gekregen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Brabant Match bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Regelmatig wordt gecontroleerd of het nog nodig is om de persoonsgegevens te bewaren.

Opdrachtgevers en kandidaten kunnen een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens zelf inzien en/of wijzigen wanneer zij een eigen account hebben en zijn ingelogd op de website van Brabant Match. Als inzage in of wijziging of verwijdering van  het totaal van persoonsgegevensverwerking en/of gegevens gewenst is, kan opdrachtgever/klant contact opnemen met Brabant Match en hiernaar vragen.

Hoe staat het met de veiligheid rondom verwerkte persoonsgegevens?

Brabant Match vindt het van belang dat persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn en blijven tegen onrechtmatig gebruik. Zij neemt passende voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit zijn fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Brabant Match met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten?

Eenieder heeft het recht om eigen gegevens in te zien en Brabant Match te verzoeken die gegevens te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Brabant Match (info@brabantmatch.nl) of stuur een brief naar Brabant Match, Mark 4, 5422VG Gemert.

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dit privacyreglement of de manier waarop Brabant Match omgaat met persoonsgegevens, kan eenieder dit kenbaar maken middels een e-mail (info@brabantmatch.nl) of een brief naar Brabant Match, Mark 4, 5422VG Gemert. Brabant Match streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een vraag, opmerking of klacht, te reageren.

Wijzigingen privacyreglement

Brabant Match kan dit privacyreglement te allen tijde wijzigen door een bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Zij raadt eenieder aan het privacyreglement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele beleid ter zake van persoonsgegevens. Eenieder aanvaardt deze wijzigingen, wanneer zij gebruik blijft maken van de website van Brabant Match.

Direct contact opnemen Inschrijven
Whatsapp Brabant Match B.V.
Brabant Match B.V. Reactie binnen één werkdag
Stel direct je vraag aan één van onze toppers in Gemert of Sint-Oedenrode!