Mijn Brabant Match
Brabant Match B.V. 0

Algemene voorwaarden – Werving & Selectie

Algemene voorwaarden Brabant Match – Werving en Selectie

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap Brabant Match B.V., statutair gevestigd te Gemert, kantoorhoudende aan het adres mark 4 te 5422 VG Gemert, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 76908356.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon/personen dan wel rechtspersoon aan wie door opdrachtnemer een of meerdere kandidaten voor een vacature wordt/worden voorgesteld.
Opdracht: De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan opdrachtnemer zich
jegens opdrachtgever inspant een medewerker te werven en selecteren.
Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door opdrachtnemer wordt geworven en geselecteerd om met
opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten aan/met
opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 3 Opdracht
1. Een opdracht komt tot stand na (stilzwijgende) accordering door opdrachtgever van de offerte van
opdrachtnemer dan wel zodra door opdrachtnemer of een aan opdrachtgever gelieerde partij een gesprek is
aangegaan met een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat.
2. Opdrachtnemer stelt voor opdrachtgever geheel vrijblijvend kandidaten voor, die door opdrachtnemer zijn
geworven en geselecteerd.
3. Opdrachtnemer is vrij om kosteloos sollicitatiegesprekken te houden met de door opdrachtgever
geselecteerde kandidaat. Opdrachtnemer zal pas een fee in rekening brengen zodra een dienstverband met
de kandidaat wordt aangegaan.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer en opdrachtgever
1. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van opdrachtgever een inspanningsverplichting voor wat betreft het
werven en selecteren van juiste kandidaten. Zij kan geen resultaat garanderen.
2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer specifieke informatie te verstrekken omtrent het gewenste profiel,
werkervaring en opleidingseisen ten aanzien van de te selecteren kandidaten. Opdrachtnemer mag op de
juistheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie afgaan.
3. Het is opdrachtgever verboden door opdrachtnemer voorgestelde kandidaten aan derden voor te stellen.
Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de Werving- & Selectie fee
verschuldigd, welke door opdrachtgever in haar offerte aan opdrachtgever is vermeld.

Artikel 5 Einde opdracht
1. Een opdracht eindigt op het moment dat een dienstverband bij opdrachtgever of een aan hem/haar gelieerde
partij tot stand komt met een door opdrachtnemer geworven en geselecteerde kandidaat.
2. Een opdracht eindigt tevens doordat opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst opzegt. Met
betrekking tot een opzegging geldt dat voor beide partijen geen opzegtermijn van toepassing is. Er is in dat
geval evenmin een Werving & Selectie fee of schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd,
behoudens voor het geval dat een geworven en geselecteerde kandidaat bij opdrachtgever of een aan
hem/haar gelieerde partij in dienst getreden is.

Artikel 6 Fee
1. Opdrachtgever is voor iedere indiensttreding bij opdrachtgever of een aan haar gelieerde partij van een door
opdrachtnemer voorgestelde kandidaat een Werving- & Selectie fee aan opdrachtnemer
verschuldigd.
2. De hoogte van de fee is vermeld in de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte dan wel
anders door opdrachtnemer medegedeeld.
3. Opdrachtgever is de fee, zoals bedoeld in de vorige leden, tevens verschuldigd indien een door
opdrachtnemer voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na introductie door opdrachtnemer, al dan niet op andere wijze dan via werving en selectie door opdrachtnemer, bij opdrachtgever of een aan hem/haar gelieerde partij in dienst treedt dan wel via derden op enigerlei wijze bij opdrachtgever werkzaam is of bij een aan opdrachtgever gelieerde partij.
4. Met een door opdrachtgever vermelde fee wordt steeds een bedrag exclusief btw bedoeld.

Artikel 7 Betaling
1. Opdrachtgever is gehouden elke factuur van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
2. Indien een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtnemer is dan gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het niet betaalde
bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend.
3. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever ook de kosten verschuldigd die opdrachtnemer in en buiten
rechte dient te maken om betaling te verkrijgen. De hiermee gemoeide incassokosten worden gesteld op 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00 exclusief btw.
4. Hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, wordt volledig en direct opeisbaar indien er
sprake is van surseance van betaling of faillissement bij opdrachtgever dan wel opneming van opdrachtgever
in de WSNP.

Artikel 8 Geheimhouding
1. Opdrachtgever dient zich evenals opdrachtnemer te houden aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Opdrachtgever zal evenals opdrachtnemer uit dien
hoofde uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer houdt deze persoonsgegevens voor derden geheim, totdat de
betrokkene akkoord gaat met openbaarmaking daarvan.
3. Opdrachtgever zal evenals opdrachtnemer op verzoek van een betrokkene voldoen aan het recht op
informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van overdracht van zijn/haar persoonsgegevens,
voor zover dit op basis van de AVG wet- en regelgeving van haar verlangd mag worden.
4. Opdrachtgever dient evenals opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen te
nemen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op betrokkenen te beschermen tegen ongeoorloofde
of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
5. Opdrachtgever dient evenals opdrachtnemer persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt te bewaren en deze daaropvolgend direct te
vernietigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze voor een kandidaat.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een kandidaat na indiensttreding niet blijkt te voldoen aan de
vereisten of verwachtingen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, indien
een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat geen arbeidsverhouding met opdrachtgever wenst aan te
gaan of na indiensttreding besluit een met opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te
beëindigen.
3. Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor door een kandidaat na indiensttreding bij opdrachtgever
veroorzaakte schade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die
stellen schade te hebben geleden als gevolg van de indiensttreding van de kandidaat bij opdrachtgever dan
wel handelen/nalaten van de bij opdrachtgever in dienst getreden kandidaat.
4. In alle gevallen geldt dat aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt blijft tot directe materiële schade en
tot maximaal het bedrag dat opdrachtnemer bij haar factuur voor haar dienstverlening bij opdrachtgever in
rekening heeft gebracht/zou brengen voor haar dienstverlening.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van
opdrachtnemer is gelegen, tenzij de Wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft
verklaard.

 

Direct contact opnemen Inschrijven
Whatsapp Brabant Match B.V.
Brabant Match B.V. Reactie binnen één werkdag
Stel direct je vraag aan één van onze toppers in Gemert of Sint-Oedenrode!