Mijn Brabant Match
Brabant Match B.V.

Algemene voorwaarden – Academy

Algemene voorwaarden Brabant Match Academy

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap Brabant Match B.V., tevens handelend onder de naam Brabant Match Academy, statutair gevestigd te Gemert, kantoorhoudende aan het adres Mark 4 te 5422 VG Gemert, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 76908356
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon/personen dan wel rechtspersoon die opdrachtnemer opdracht geeft tot het verlenen van diensten in de zin van het (laten) verzorgen van een cursus,  opleiding, training en/of examen aan een of meerdere deelnemer(s).
Deelnemer: De door/namens opdrachtgever aangemelde persoon, die deelneemt aan een cursus, opleiding, training en/of examen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanmeldingen, aanmeldbevestigingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand na opgave door/namens opdrachtgever aan opdrachtnemer van een aanmelding, bevestiging van een aanmelding door opdrachtnemer aan opdrachtgever dan wel zodra door/namens opdrachtnemer een aanvang is gemaakt met het verzorgen van de cursus, opleiding, training en/of examen aan de deelnemer.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer spant zich in om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan geen resultaat garanderen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van de zijde van opdrachtnemer.
2. Door opdrachtnemer geplande data van cursussen, opleidingen, trainingen en/of examens verplichten opdrachtnemer niet tot uitvoering op deze data. Opdrachtnemer heeft het recht cursussen, opleidingen, trainingen en/of examens te verplaatsen naar andere data, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
4. Opgaven van de inhoud en duur van de cursus, opleiding, training en/of examen zijn/worden naar beste weten van opdrachtnemer gedaan, maar kunnen redelijkerwijs enigszins afwijken van de praktijk. Dit geeft geen recht op vermindering/teruggave van de overeengekomen prijs en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Tarieven en betaling
1. Alle tarieven en examengelden betreffen tarieven exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Facturering vindt vooraf plaats.
3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij door opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.
4. Indien een factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is dan gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het niet betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
5. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever ook de kosten verschuldigd die opdrachtnemer in en buiten rechte dient te maken om betaling te verkrijgen. De hiermee gemoeide incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-, exclusief btw.
6. Hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, wordt volledig en direct opeisbaar indien er sprake is van surseance van betaling of faillissement bij opdrachtgever danwel opneming van opdrachtgever in de WSNP.

Artikel 6 Annulering
1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een cursus, opleiding, training of examen te annuleren dan wel (verdere) deelname door een deelnemer te weigeren zonder opgave van redenen hiervoor en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
2. Annulering door of namens opdrachtgever kan enkel schriftelijk geschieden en is kosteloos tot 14 dagen voor de datum van de (1e) cursus-, opleidings, training-, of examendag. Bij latere annulering wordt 75% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij annulering op de (1e) cursus-, opleidings-, training- of examendag (zelf) dan wel bij niet verschijnen van de deelnemer wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
3. Verplaatsen van deelname door of namens opdrachtgever is tot 14 dagen voor de datum van de (1e) cursus-, opleidings, training-, of examendag eveneens kosteloos. Een verplaatsing is enkel mogelijk indien de cursus, opleiding, training of het examen nogmaals door opdrachtnemer wordt aangeboden en hierbij nog voldoende plaats beschikbaar is. Is dat niet het geval, dan geldt hetgeen hiervoor onder lid 2 is bepaald.  Indien de verplaatsing binnen 14 dagen voor aanvang kenbaar wordt gemaakt is opdrachtgever € 75,00 exclusief btw verplaatsingskosten verschuldigd, naast het normale tarief c.q. examengeld.

Artikel 7 Persoonsgegevens
1. Opdrachtnemer houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Opdrachtnemer zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
2. Opdrachtnemer zal op verzoek van een betrokkene voldoen aan het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG-wet en regelgeving van haar verlangd mag worden.
3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op betrokkenen te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
4. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt bewaren en deze daaropvolgend direct vernietigen.

Artikel 8 intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten van opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden – waaronder begrepen les- en examenmateriaal – blijven te allen tijde berusten bij opdrachtnemer dan wel de door haar ingeschakelde derden.
2. Het is opdrachtgever en deelnemer verboden deze producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Deze zijn enkel ten behoeve van eigen gebruik door de deelnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele schade bij opdrachtgever of deelnemer wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden – onder wie deelnemers – die stellen direct of indirect schade te hebben geleden ten gevolge van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
3. In alle gevallen geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt blijft tot directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid wordt hierbij voorts uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtnemer bij haar factuur voor haar dienstverlening bij opdrachtgever in rekening heeft gebracht/zou brengen voor haar dienstverlening.
4. Alle vorderingsrechten van opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer vervallen na verloop van 1 jaar na de dag waarop deze zijn ontstaan.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van opdrachtnemer is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

 

 

0492-745177 info@brabantmatchacademy.nl Stuur ons een bericht
Whatsapp Brabant Match B.V.
Brabant Match B.V. Reactie binnen één werkdag
Stel direct je vraag aan één van onze toppers in Gemert of Sint-Oedenrode!