Algemene voorwaarden

Inhoud
Artikel 1 | Werkingssfeer 2
Artikel 2 | Definities 2
Artikel 3 | De opdracht en de terbeschikkingstelling 2
Artikel 4 | Vervanging en beschikbaarheid 3
Artikel 5 | Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht 3
Artikel 6 | Payrollpartij 4
Artikel 7 | Opschortingsrecht 4
Artikel 8 | Beëindigen arbeidsovereenkomst na werving- en selectieprocedure 4
Artikel 9 | Werkprocedure 4
Artikel 10 | Arbeidsduur en werktijden 5
Artikel 11 | Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5
Artikel 12 | Functie en beloning 5
Artikel 13 | Goede uitoefening van leiding en toezicht 5
Artikel 14 | Arbeidsomstandigheden 6
Artikel 15 | Aansprakelijkheid opdrachtgever 6
Artikel 16 | Opdrachtgevertarief 6
Artikel 17 | Bijzondere minimale betalingsverplichtingen 6
Artikel 18 | Facturatie 7
Artikel 19 | Betaling en gevolgen wanbetaling 7
Artikel 20 | Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 7
Artikel 21 | Intellectuele en industriële eigendom 7
Artikel 22 | Geheimhouding 8
Artikel 23 | Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever 8
Artikel 24 | Medezeggenschap 8
Artikel 25 | Geschillen 8

Artikel 1 | Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de intermediair aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen de payrollpartij en opdrachtgever door de bemiddeling van intermediair tot stand gekomen, alsook op iedere werving- en selectieovereenkomst verricht door intermediair, alsook op iedere payrollovereenkomst door de bemiddeling van intermediair tot stand gekomen, alsook op iedere detacheringsovereenkomst door de bemiddeling van intermediair tot stand gekomen, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de intermediair gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4. De intermediair is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door intermediair schriftelijk zijn bevestigd.
5. Door via intermediair een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door werkgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
6. Voorzover niet nadrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden worden de bepalingen met betrekking tot uitzendovereenkomsten overeenkomstig toegepast op aangegane inleenovereenkomsten, payrollovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten en werving- en selectieovereenkomsten, voorzover de aard van de overeenkomst zich niet tegen toepassing verzet.
7. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 | Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Intermediair: Brabant Match Uitzendbureau
2. Werkgever: De payrollpartij, zoals bedoeld in artikel 6, is de juridische werkgever van de uitzendkracht.
3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, of een inleenovereenkomst, is aangegaan via de werkgever teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
4. Opdrachtgever: ieder rechtspersoon, natuurlijk persoon, of andere entiteit, die via intermediair een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
5. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de werkgever op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de intermediair aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief.
6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de uitzendkracht en/ of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek).
8. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds of de NBBU – CAO voor uitzendkrachten.
9. Opdrachtgevertarief: Het door de opdrachtgever aan de werkgever verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
10. Inlener: Iedere rechtspersoon, natuurlijke persoon of andere entiteit die een uitzendovereenkomst, een inleenovereenkomst, een werving- en selectieovereenkomst en/of payrollovereenkomst aangaat met de werkgever.
11. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de meest recente cao uit de navolgende elementen:
a. Het geldende periodeloon in de schaal
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de werkgever te compenseren in tijd of geld)
c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen
d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
e. Kostenvergoedingen (voor zover de werkgever deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen)
f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
Indien deze elementen bij cao gewijzigd worden, dienen de hiervoor genoemde elementen vervangen te worden voor de genoemde elementen in het betreffende CAO.
12. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten of de NBBU – CAO voor uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.
13. Welke cao, zoals bedoeld in lid 8 en lid 12, van toepassing is, is afhankelijk van de betrokken payrollpartij zoals bedoeld in artikel 6.

Artikel 3 | De opdracht en de terbeschikkingstelling
Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
• óf voor een vaste periode;
• óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
Einde opdracht
3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
Indien de intermediair de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de werkgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Einde terbeschikkingstelling
6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de werkgever om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
7. Indien tussen de uitzendkracht en de werkgever het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de intermediair bevestigen.
8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de intermediair de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De werkgever of intermediair schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4 | Vervanging en beschikbaarheid
1. De intermediair is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.
2. De intermediair is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de werkgever, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel
slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. De intermediair schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de intermediair om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 | Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
• het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
• het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming)
• het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek)
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
• de aspirant-uitzendkracht die bij de werkgever is ingeschreven;
• de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld door de intermediair aan de opdrachtgever;
• de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is beëindigd.
3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. De opdrachtgever brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
4. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de werkgever niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de werkgever niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 t/m 5 bepaalde eerder dan na 1040 gewerkte uren een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de werkgever de volgende vergoeding verschuldigd:
• indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling 1040 uren heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
• Onder “gewerkte uren” wordt in dit artikel verstaan: uren waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. De opdrachtgever is de bij dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
6. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de intermediair aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de intermediair in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
7. Indiende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de intermediair hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding voldoen, voor zover van toepassing.
8. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
9. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 5.

Artikel 6 | Payrollpartij
De payrollpartij is de juridische werkgever van de uitzendkracht. De keuze voor de ingeschakelde payrollpartij ligt geheel bij intermediair voorzover daar door partijen niet nadrukkelijk, schriftelijk van is afgeweken.
Artikel 7 | Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
• Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd en;
• De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en;
• De werkgever jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgevertarief niet verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de werkgever het opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 8 | Beëindigen arbeidsovereenkomst na werving- en selectieprocedure
1. Ingeval er een werving- en selectieovereenkomst is aangegaan tussen intermediair en opdrachtgever, waardoor de overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat-werknemer tot stand is gekomen en deze arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat-werknemer binnen 14 dagen beëindigd wordt door opdrachtgever of kandidaat-werknemer, zal door de intermediair de werving- en selectieprocedure opnieuw, zonder extra betaling, aanvangen ten behoeve van opdrachtgever.
2. Indien intermediair geen passende kandidaat-werknemer ter beschikking van opdrachtgever kan stellen, zal 50% van de afgesproken som tussen intermediair en opdrachtgever worden gecrediteerd. De opdrachtgever zal een voorgestelde kandidaat-werknemer slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

Artikel 9 | Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt de intermediair voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. De intermediair bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. De intermediair schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de intermediair voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
4. De intermediair is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de werkgever indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werkgever bij de selectie.

Artikel 10 | Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 11 | Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
De opdrachtgever dient de intermediair bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de intermediair deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de intermediair onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de intermediair tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de werkgever het opdrachtgevertarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 12 | Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de intermediair onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de intermediair de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de werkgever verschuldigd.
4. De werkgever is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken de inlenersbeloning, toe te passen.
5. De opdrachtgever zal de intermediair tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9 bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
6. Indien de intermediair met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past de werkgever de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden de intermediair voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
7. De opdrachtgever stelt de intermediair tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 13 | Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de intermediair en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de intermediair en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
6. De intermediair is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
7. De intermediair is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
8. De opdrachtgever vrijwaart de intermediair voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de werkgever als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de intermediair verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14 | Arbeidsomstandigheden
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de intermediair verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de intermediair tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de intermediair zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden, en de intermediair vrijwaren tegen, alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de werkgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de intermediair verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 4 (lid 3), 11, 12 (leden 1, 3, 5 en 7), 13 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 14 (2 t/m 6), 18 (lid 2), 22 (lid 1) en 23 en niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de intermediair (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de intermediair zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de intermediair eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
2. Indien een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers tezamen wordt gesloten, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk terzake alle uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 16 | Opdrachtgevertarief
1. Het door de opdrachtgever aan de werkgever verschuldigde opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop de werkgever op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgevertarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de werkgever verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de intermediair de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgevertarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgevertarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.
3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de werkgever in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
• als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
• als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
• als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgevertarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
5. Iedere aanpassing van het opdrachtgevertarief wordt door de intermediair zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is de intermediair gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. De intermediair kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de intermediair zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 17 | Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
Indien:
1. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
2. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgesteld dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan de werkgever per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens de intermediair.

Artikel 18 | Facturatie
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
2. De opdrachtgever en intermediair kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgevertarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de intermediair aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de intermediair wordt verstrekt.
5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de intermediair gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de intermediair ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de intermediair ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet, kan de werkgever besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De intermediair gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
8. Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

Artikel 19 | Betaling en gevolgen wanbetaling
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de intermediair ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan de opdrachtgever niet toegestaan.
2. Uitsluitend betalingen aan de werkgever of aan een door de intermediair schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. De in het bezit van de intermediair zijnde doordruk of kopie van de door de intermediair verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de intermediair zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 226,89 euro per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de intermediair of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door de werkgever ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 20 | Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
1. De intermediair is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de werkgever deze verplichting niet nakomt, is de intermediair, met inachtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij de intermediair en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de intermediair.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de intermediair is beperkt tot het door de intermediair aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgevertarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de intermediair maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van de intermediair voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 21 | Intellectuele en industriële eigendom
1. De intermediair zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de intermediair in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de intermediair.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de intermediair over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de werkgever.
3. De intermediair is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 22 | Geheimhouding
1. De intermediair en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De intermediair zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de intermediair over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de intermediair. De intermediair is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 23 | Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever aan wie door de intermediair een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De intermediair is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 24 | Medezeggenschap
1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de intermediair of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 25 | Geschillen
1. Op alle door intermediair gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de intermediair is gevestigd.

Tijd voor iets nieuws?

Zet nu je eerste stap!

Biedt je huidige baan onvoldoende uitdaging? Heb je om wat voor reden dan ook je koffers gepakt (of moeten pakken) bij je huidige werkgever? Brabant Match helpt je aan een baan die echt bij je past, of liever gezegd, die echt matcht! Door onze lokale focus hoef je nooit ver te reizen naar je nieuwe werk en pas je met jouw normen en waarden perfect in de bedrijfscultuur. Kom eens langs; de koffie staat klaar.